Retningslinjer for byggeri, natur og forebyggelse af brand

Retningslinjer for bygninger, beplantning m. m.

Disse retningslinjer er vedtaget på generalforsamlingen den 30. Juni 2019. De supplerer og uddyber bestemmelserne i lokalplan 02.14, fra april 2005.

Halsnæs Kommune har indskærpet af lokalplanens bestemmelser om beplantning – herunder forbud mod plantning af rhodondendron og etablering af græsplæner i denne skrivelse: Halsnæs Kommune om forbud mod rhododendron, græsplæner og og anden beplantning.

Halsnæs Kommune har uddybet lokalplanenens bestemmelser vedr. hegn, hække, kvas, bunddække og græsplæner i denne skrivelse: Halsnæs Kommune om hegn og bunddække.

Halsnæs Kommune har i denne skrivelse indskærpet lokalplanens bestemmelser vedrørende beplantning (specielt rhododendron og græsplæner)

Retningslinjerne erstatter tidligere vedtagne retninglinjer og vejledninger vedrørende bebyggelse og beplantning.

Bygninger
For at overholde kravet om én beboelse pr. matrikel må der kun være køkkenfaciliteter i hovedbygningen.
Alle bygninger bør være placeret tæt på matriklens hovedbygning for at bevare områdets skovkarakter. Dette krav kan være tinglyst på ejendommen.

Udendørs lys
Lamperne må kun være tændt kortvarigt. Pyntelys, som f.eks. projektører på hus eller træer, er ikke tilladt.

Hegn m.v.
Beskyttelse af enkelte nyplantede træer er tilladt, hvis beskyttelsen udføres diskret og ikke hæmmer vildtets frie færden. Når de nye træer kan klare sig selv, skal beskyttelsen fjernes.
Natur- og Miljøklagenævnet har i 2016 truffet afgørelse om forbuddet mod hegn i vores lokalplanområde. Du kan læse afgørelsen her: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende hegn.

Godkendelse af udstykninger, nybygninger, tilbygninger m.m.
Ejerlauget har overtaget den påtaleret, familien van Hauen og andre udstykkere har haft ifølge tinglyste servitutter. Bestyrelsen skal derfor godkende udstykning, når det fremgår af en tinglyst servitut og ny bebyggelse, herunder udvidelse af eksisterende bebyggelse.
Fremsendelsen til ejerlauget skal omfatte
– en situationsplan over grundens beliggenhed, bebyggelse og adgangsforhold,
– facadetegninger, især målfast plan over facade mod vej
– en beskrivelse af ønskede materialer og farver.

Ansøgning om godkendelse i henhold til servitutterne sendes til info@karsemoseejerlaug.dk.

Der foretages altid en samlet bedømmelse af grundens bebyggelse efter udførelsen af det ansøgte. Heri indgår foruden nybygningens eller tilbygningens udførelse og anvendelse forholdet til eksisterende bebyggelse, grundens størrelse, afstanden fra vej, beplantningens karakter, etc.

Ejerlauget bliver ikke underrettet af Halsnæs Kommune om byggeansøgninger, så det påhviler grundejeren selv at indsende oplysningerne til ejerlauget. Ejerlauget fremsender kopi af sin udtalelse til Halsnæs Kommune.

I ovenstående WEB-udgave af retningslinjerne er links til: Halnæs Kommunes skrivelse om forbud mod rhodondendron, græsplæner og anden beplantning, Halsnæs Kommunes skrivelse om hegn, hække, kvas, kvas og bunddække samt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende forbud mod hegn er tilføjet de af generalforsamlingen besluttede retningslinjer.

Supplerende:
Veje, rabatter og grøfter tilhører og vedligeholdes af ejerlauget.

Indkørsler må kun etableres efter laugets godkendelse. Hvis en indkørsel går over en grøft, stilles der bestemte krav til rørets styrke, placering og dimension.

Det er ikke tilladt at beskære træerne eller klippe græsset i vejrabatterne. Dette arbejde bliver udført via bestyrelsen.